Jual Letop

Berbakat dalam hosting? Boleh menjual dalam live streaming? Anda berpeluang untuk menangi wang tunai!

 

Juara: RM50,000
Naib Juara: RM15,000
Tempat Ke-3: RM8,000
Tempat Ke-4: RM5,000
Tempat Ke-5: RM3,000

 

 

CARA PENYERTAAN JUAL LETOP HURR.TV

 

a. Rakam video berdurasi tidak melebihi 5 minit dengan memperkenalkan diri anda dan menjual/mempromosi 1 barangan.

 

b. Muat naik video di Facebook/Instagram anda.

 

c. Pastikan anda tag @hurr.tv di Facebook/Instagram dan hashtag #hurrtvJualLetop di kapsyen.

 

 

TERMA & SYARAT JUAL LETOP HURR.TV

 

1. Peraduan 'Jual Letop' ini diatur, diurus dan diterbitkan oleh HURR TV SDN. BHD. melalui platform digital yang dikenali sebagai HURR.TV bertujuan mencari dan mengetengahkan bakat-bakat baru dalam industry e-dagang.

 

2. Penyertaan hanya terbuka kepada warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas pada Disember 2020.

 

3. Terbuka kepada mereka yang mempunyai & tidak mempunyai pengalaman sebagai pengacara di mana-mana platform komersial digital atau e-dagang.

 

4. Tidak terikat dengan mana-mana badan atau agensi.

 

5. Bebas dan selesa untuk mempromosikan apa sahaja barang atau jenama yang akan diberikan di dalam tugasan jualan di atas talian.

 

6. Mempunyai personaliti yang menarik, petah berbicara dan tidak kekok untuk berada di hadapan kamera untuk melalukan 'Facebook live'.

 

7. Aktif di sosial media terutamanya Facebook dan Instagram. Pastikan akaun anda pada tetapan umum.

 

8. Peserta dengan ini mengakujanji dan bersetuju bahawa Peserta telah memberi butiran yang sah, sempurna, betul dan tepat menggunakan maklumat yang benar, dan Peserta tidak ada menyembunyikan sebarang maklumat yang diminta/diperlukan pihak HURR TV SDN. BHD. dan Peserta telah memberikan jawapan dan/atau respons yang benar dan tepat kepada semua dan/atau sebarang soalan dan/atau pertanyaan yang dikemukakan pihak HURR TV SDN. BHD. Seterusnya pihak Peserta mengakujanji bahawa pihak HURR TV SDN. BHD. berhak, secara mutlak dan berdasarkan budi bicaranya sendiri, untuk menyingkirkan Penyertaan Peserta tanpa memberikan sebarang alasan dan/atau jika didapati sebarang maklumat yang diberikan pihak Peserta adalah palsu dan/atau kurang tepat dan/atau mengelirukan dan/atau Peserta telah melanggar Terma dan Syarat Peraduan ini.

 

9. Peserta boleh menghantar sebanyak mana Penyertaan yang diingini tetapi hanya satu penyertaan sahaja yang boleh disenarai pendekkan atau memenangi sebarang hadiah.

 

10. Kesemua Penyertaan bagi Peraduan ini harus diterima pihak HURR TV SDN. BHD. pada atau sebelum 6.00 petang, pada hari terakhir tempoh penghantaran peraduan ini iaitu pada 15 November 2020.

 

11. Peserta perlu menanggung sebarang caj pengendali servis internet dan/atau kesemua atau mana-mana kos dan caj bagi menyertai Peraduan ini.

 

12. Sebarang Penyertaan yang diterima selepas 6.00 petang pada hari terakhir Tempoh Peraduan ini atas sebarang sebab, akan dikira sebagai terbatal.

 

13. Peserta adalah dikehendaki untuk mematuhi Terma dan Syarat Peraduan seperti yang dinyatakan di sini. Pihak HURR TV SDN. BHD. berhak untuk menarik balik sebarang kelayakan penyertaan jika Peserta yang senarai pendekkan didapati telah melakukan penipuan dan/atau didapati tidak mematuhi Terma dan Syarat Peraduan seperti yang dinyatakan di sini dalam apa bentuk sekalipun.

 

14. Peserta dengan ini mengakujanji dan bersetuju bahawa Peserta tidak akan, dalam sebarang bentuk media dan/atau secara langsung di dalam sebarang bentuk majlis di seluruh alam semesta (termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang laman web termasuk laman web sosial seperti "Facebook, Twitter, Instagram" dan/atau laman-laman lain seumpamanya atau sebarang media dalam talian), membuat sebarang kenyataan dan/atau pengumuman berkenaan Peraduan (termasuk tetapi tidak terhad kepada Hadiah Peraduan) jika di pilih sebagai Finalis 'Jual Letop', tanpa kebenaran bertulis pihak HURR TV SDN. BHD.

 

15. HURR TV SDN. BHD. dan/atau agennya tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian, kehilangan dan/atau kesulitan yang dialami Peserta akibat Terma dan Syarat Peraduan dan/atau penyertaan Peserta di dalam Peraduan ini.

 

16. HURR TV SDN. BHD. berhak untuk membuat sebarang perubahan dan/atau pindaan, tambahan atau pertukaran terhadap Terma dan Syarat Peraduan dari semasa ke semasa tanpa sebarang notis dan semua Peserta adalah terikat dengan sebarang dan/atau kesemua perubahan dan/atau pindaan, tambahan atau pertukaran tersebut.

 

 

PEMILIHAN PEMENANG PERADUAN

 

a. Peraduan ini menawarkan hadiah berjumlah RM50,000.00 dan peluang untuk menjadi bakat di HURR TV SDN. BHD.

 

b. Perserta-perserta terbaik akan dipilih mengikut penilaian dan permarkahan oleh pihak HURR TV SDN. BHD. dan para juri yang terlibat.

 

c. Lima puluh (50) Peserta yang mengikuti kesemua langkah penyertaan akan disenarai pendekkan dan dipilih untuk menjalani penilaian mingguan yang akan dibuat setiap minggu.

 

d. Peserta juga perlu memiliki penampilan dan personaliti menarik serta kebolehan mengolah dan menjual barangan di atas talian.

 

e. Peserta Peraduan yang disenarai pendekkan akan di hubungi melalui telefon di nombor yang dinyatakan Peserta di dalam Penyertaan Peserta terbabit. HURR TV SDN. BHD. berhak, pada budi bicara mutlak pihak HURR TV SDN. BHD. untuk membatalkan kelayakan mana-mana  Peserta yang tidak dapat dihubungi. Pihak HURR TV SDN. BHD. tidak bertanggungjawab di atas pembatalan kelayakan mana-mana Peserta Peraduan yang tidak dapat dan/atau gagal dihubungi.

 

f. Kelayakan ke ujibakat akhir tidak boleh dipindah milik kepada pihak ketiga dan tidak boleh ditukar untuk produk, kredit atau lain-lain, sebahagian atau sepenuhnya.

 

 

17. Semua kos tambahan untuk ujibakat, tugasan mingguan dan juga untuk menghadiri siaran langsung mingguan di studio HURR TV SDN. BHD. adalah tanggungjawab tunggal Peserta Peraduan yang disenarai pendekkan. Jika perlu, Peserta bertanggungjawab untuk mengatur pengangkutan ulang alik dan/atau penginapannya sendiri dan/atau menanggung sendiri segala bentuk perbelanjaan tambahan peribadi ketika melakukan tugasan mingguan/ menghadiri siaran langsung mingguan dan/atau sebarang program promosi berkaitan Peraduan ini. Pihak HURR TV BHD. BHD. berhak menggunakan nama, alamat, foto, rakaman video dan/atau filem, maklumat bagi tujuan publisiti, pengiklanan dan/atau perdagangan tanpa pampasan dan/atau notis dan/atau kebenaran kepada dan/atau daripada Peserta Peraduan.

 

18. Kecuali dinyatakan sebaliknya, Peserta Peraduan perlu mengemukakan Kad Pengenalan bagi tujuan pengesahan oleh pihak HURR TV SDN. BHD.

 

19. Sekiranya Peserta Peraduan yang disenarai pendekkan memilih untuk tidak mengambil dan/atau enggan menghadiri tugasan mingguan, Peserta Peraduan akan dianggap sebagai telah melepaskan kesemua dan/atau mana-mana haknya terhadap Peraduan tersebut dan pihak HURR TV SDN. BHD. berhak, atas budi bicara mutlaknya, untuk melakukan apa sahaja dengan tugasan mingguan tersebut. Peserta Peraduan dengan ini mengakujanji bahawa sekiranya mereka memilih untuk tidak mengambil dan/atau enggan menghadiri ujian/tugasan tersebut, Peserta Peraduan tidak mempunyai sebarang bentuk tuntutan terhadap pihak HURR TV SDN. BHD.

 

20. Peserta Peraduan bersetuju, jika di minta oleh pihak HURR TV SDN. BHD. pada budi bicara mutlaknya, untuk menandatangani surat perlepasan dan indemniti dalam bentuk yang ditetapkan pihak HURR TV SDN. BHD. sebelum Peserta Peraduan dibenarkan untuk mengambil dan/atau menjalani tugasan mingguan.

 

21. Semua keputusan mengenai sebarang perkara berkaitan dengan Peraduan ini adalah atas budi bicara tunggal dan mutlak HURR TV SDN. BHD. dan/atau panel hakim yang dilantik dan adalah pada setiap masa muktamad dan semua Peserta terikat kepadanya. Sebarang rayuan dan/atau sebarang surat-menyurat mengenainya tidak akan dilayan.

 

22. Peserta Peraduan yang disenarai pendekkan perlu menghadiri/menjalani tugasan mingguan / tugasan akhir di alamat serta pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Jika gagal, Peserta Peraduan akan dianggap sebagai telah melepaskan kesemua dan/atau mana-mana haknya ke atas ujibakat tersebut dan sebarang pertanyaan, rayuan dan/atau sebarang surat-menyurat mengenainya tidak akan dilayan.

 

23. Peserta yang telah disenarai pendekkan akan diberikan tugasan mingguan dan hendaklah menjalankan tugasan tersebut pada tempoh yang telah ditetapkan dan dipersetujui oleh pihak HURR TV SDN. BHD. dan juga peserta. Pihak HURR TV SDN. BHD. akan menghantar dan menanggung kos penghantaran barangan kepada peserta untuk tujuan tugasan LIVE STREAM di alamat dan masa yang telah dipersetujui. Segala pertukaran alamat adalah tidak dibenarkan dan pihak HURR TV SDN. BHD. tidak akan menanggung sebarang kerugian bagi segala kegagalan penerimaan penghantaran tersebut. Kegagalan melakukan sebarang bentuk tugasan LIVE STREAM mingguan yang telah ditetapkan akan menyebabkan peserta tersingkir daripada pertandingan ini.

 

24. Peserta dengan ini menyerahkan hak yang tidak boleh dibatalkan kepada HURR TV SDN. BHD. (termasuk serah hak semasa untuk hak cipta masa depan) bagi seluruh hak cipta dan semua hak lain dalam apa jua bentuk dan bagi sumbangannya kepada Peraduan ini, dan ini memberikan HURR TV SDN. BHD. hak untuk menggunakan dan memanfaatkan dan memberi lesen kepada pihak lain untuk menggunakan dan memanfaatkan sumbangan tersebut menerusi sebarang cara dan dalam semua media dan format yang diketahui atau dicipta selepas ini di seluruh Alam Semesta untuk tempoh penuh hak cipta termasuk sebarang lanjutan dan pembaharuan kepadanya dan selepasnya setakat mana yang mungkin buat selama-lamanya. Tambahan lagi, Peserta dengan ini bersetuju mengenepikan semua hak beliau di bawah Akta Hak Cipta Malaysia 1987 dan sebarang pindaan atau penggubalan semula ["Undang-Undang Hak Cipta"] dan di bawah segala undang-undang serupa di mana-mana tempat di dunia yang mungkin mewujudkan hak kerana penyertaannya di dalam Peraduan untuk membolehkan HURR TV SDN. BHD. atau penaja hadiah mengambil kesempatan penuh daripada Peraduan tanpa sebarang sekatan.

 

25. Peserta dengan ini mengenepikan haknya, dengan cara yang tidak boleh dibatalkan, ke atas sebarang sumbangannya kepada Peraduan dan apa-apa dan semua 'hak moral' yang mungkin ada pada Peserta pada masa ini dan masa depan termasuk tetapi tidak terhad kepada hak Peserta di bawah Seksyen 25 dan 25A Undang-Undang Hak Cipta atau mana-mana undang-undang yang serupa di mana-mana bidang kuasa dan mengiktiraf hak HURR TV SDN. BHD. atau penaja hadiah untuk menggunakan nama, imej dan suara peserta dan sebarang butiran biografi, gambar dan rakaman beliau secara berasingan atau secara bersama dalam dalam semua media dan format di seluruh Alam Semesta termasuk tetapi tidak terhad kepada Peraduan - rancangan TV dan/atau laman web berkaitan atau sebarang media dalam talian lain dan dalam bahan pengiklanan, publisiti, tajaan dan eksploitasi (seperti dalam perenggan 26).

 

26. HURR.TV SDN. BHD. berhak untuk menggunakan atau memberi hak kepada penaja hadiah untuk menggunakan nama dan/atau gambar Peserta sebagai bahan untuk tujuan pengiklanan dan publisiti dan Peserta tidak layak untuk membuat tuntutan pemilikan atau mendapat sebarang bentuk pampasan lain bagi bahan tersebut. Peserta juga jika perlu memberikan ulasan untuk siaran akhbar, menyertai sesi foto, membuat rakaman video, menghadiri temu ramah media, muncul dalam rancangan radio dan televisyen dan menghadiri pengumuman acara dan tidak berhak untuk menuntut hak pemilikan atau pampasan kerana menyertai acara publisiti sedemikian.

 

27. Peserta dengan ini mengaku janji bahawa beliau bukan seorang muflis. Pihak HURR TV SDN. BHD. berhak untuk membatalkan Penyertaan mana-mana Peserta yang didapati berstatus muflis. Sekiranya Pemenang Peraduan didapati berstatus muflis, kemenangan Pemenang Peraduan serta Hadiah Peraduan akan secara serta- merta di anggap sebagai terbatal dan HURR TV SDN. BHD. tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang bentuk kerosakan dan/atau kerugian yang timbul akibat pembatalan tersebut.

 

28. Peraduan ini diadakan atas dasar "keadaan semasanya" dan pihak HURR TV SDN. BHD. tidak bertanggungjawab dan/atau dipertanggungjawabkan di atas sebarang kehilangan dan/atau kelewatan dan/atau kegagalan untuk menerima mana-mana Penyertaan di atas sebarang sebab melainkan kecuaian pihak HURR.TV. Bukti penghantaran tidak boleh dibuktikan sebagai bukti penerimaan.

 

29. Pihak HURR TV SDN. BHD. dan/atau agennya tidak bertanggungjawab terhadap mana-mana tuntutan dan/atau kerugian pihak ketiga dalam sebarang bentuk, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang bentuk kerugian sama ada secara langsung atau tidak langsung akibat daripada penyertaan Peserta di dalam Peraduan ini dan/atau penerimaan mana-mana Hadiah Peraduan oleh Peserta.

 

30. HURR TV SDN. BHD. tidak mempunyai kawalan dan tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa masalah atau pincang tugas teknikal yang dikaitkan dengan (atas apa-apa sebab sekali pun), mana-mana rangkaian atau talian telefon, pelayan, atau pembekal, stesen televisyen, atau gabungan mana-mana perkara tersebut dalam Peraduan ini.

 

31. Terma dan Syarat Peraduan ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia dan sebarang isu berhubung dan/atau berkaitan dengan Terma dan Syarat Peraduan adalah tertakluk kepada bidangkuasa eksklusif mahkamah di Malaysia.

 

32. Dengan memberikan data-data peribadi dan/atau menyertai Peraduan ini, Peserta dengan ini mengesahkan bahawa Peserta telah membaca dan memahami Notis Perlindungan Data Peribadi yang boleh dilihat di www.hurr.tv/jom-layan/jual-letop dan Peserta bersetuju dan/atau memberi kebenaran supaya data peribadi Peserta yang diberikan kepada HURR.TV di proses menurut terma-terma serta syarat-syarat yang dinyatakan di dalam Notis tersebut.

 

33. Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat Peraduan ini dan keputusan HURR.TV dalam sebarang dan semua hal berkaitan dengan Peraduan ini dan Peserta mengakui bahawa mereka telah membaca, memahami dan berjanji untuk mematuhi Terma dan Syarat Peraduan ini.Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Muzik Jam kembali dengan musim baharu, Muzik Jam 3.0 dibawakan oleh MUCA! Muzik Jam 3.0 akan bersiaran secara live di aplikasi dan laman web hurr.tv pada setiap Rabu, 8:30 malam, mulai 16 Oktober 2019. Dihoskan oleh YouTuber sensasi namun ting tong, Bella Khann (bukan nama sebenar), dengan penampilan oleh penyanyi dan YouTuber terkenal pada waktu ini. Nak tau siapa mereka? Kenalah tengok!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Erissa Puteri vs. Muaz vs. Qiff vs. Azim Othmann | Muzik Jam 3.0 FINAL

Ep 14 // 15 Jan 2020

Sissy Imann vs. Syabil vs. Azim Othmann | Muzik Jam 3.0 SEMI FINAL

Ep 12 // 8 Jan 2020

Muzik Jam 3.0 Wild Card Battle

26 Dec 2019

Dapatkan barangan secara online melalui laman web Beli @ hurr!Nak Beli Special Hanya Untuk Anda!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Nak Beli Special X PETRA (From RM139 Je!)

Ep 7 // 29 Mar 2020

Nak Beli Special X Syomirizwa (Discount Up To 50%)

Ep 6 // 9 Mar 2020

Nak Beli Special X Justin Yap (Evening Gown MUST Have!)

Ep 5 // 25 Feb 2020

The Next Miss Universe Malaysia 2020

18 hopeful ladies. 1 ultimate crown. Do they have what it takes to reign as the next Miss Universe Malaysia 2020? Their journey to the most coveted title as Miss Universe Malaysia begins here. Get to know the finalists more as they progress through the competition where only ONE well-deserving winner will take home the crown and to represent Malaysia on the prestigious international stage.#TNMUM20 #MUM20 #MissUniverseMalaysia #BeautyBeyondYou

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Miss Universe Malaysia 2020 E-Gala | The Next Miss Universe Malaysia 2020

23 Oct 2020

Fun Under The Sun | The Next Miss Universe Malaysia 2020

4 Oct 2020

Experience Joy and Beauty with Auto Bavaria | The Next Miss Universe Malaysia 2020

20 Sep 2020

Save The Date

New year, new jodoh! Sempena tahun 2020, kami berhasrat untuk membantu jiwa-jiwa sendu di luar sana yang masih lagi single untuk bertemu bakal jodoh dalam show terbaharu kami - Save The Date!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Stranger Dating Tak Nampak Muka | Save The Date

Ep 13 // 15 Oct 2020

Stranger Dating Teka Pasal Each Other | Save The Date

Ep 12 // 8 Oct 2020

Strangers Dating Tak Tengok Each Other | Save The Date

Ep 11 // 1 Oct 2020

Nak Beli

Get all your daily essentials, delivered to your doorstep - all on NAK BELI!🛒 SHOP ONLINE at http://nakbeli.com.my ! 🛒 Follow NAK BELI on Instagram for latest updates - @nakbeli_

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Spend RM50 & Above To Get FREE Delivery | Nak Beli Lelong Live

Ep 25 // 28 Oct 2020

Fresh Produce Up To 50% Off & From RM1 | Nak Beli Lelong Live

Ep 24 // 21 Oct 2020

Nak Beli Lelong Live | RM1 Fresh Salmon From 5PM-6PM Only For Today!

Ep 23 // 14 Oct 2020

Aqeesh Alyssa

Hello sister sister semua! 🥰🥰 Tahu tak yang setiap hari Jumaat bermula minggu ini kita akan chill chill je dengan segmen baru hurr.tv , Aqeesh Alyssa!Setiap Jumaat korang boleh tonton Aqeesh Aleeya & Alyssa Dezek buat vlog muzik dengan video challenge yang menarik, video reaction, muzik cover dan borak santai.Nantikan setiap Jumaat, 5pm di hurr.tv okay?

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

TIKTOK Dance Challenge | Aqeesh Alyssa

Ep 10 // 16 Oct 2020

Guess The Song Challenge | Aqeesh Alyssa

Ep 9 // 9 Oct 2020

BLACKPINK Parody MV Reaction X Spicy Noodle Challenge | Aqeesh Alyssa

Ep 8 // 2 Oct 2020

Barang For U 2 See

Barang For U 2 See merupakan sebuah rancangan paling jujur yang dihasilkan tulus dari perasaan dan jiwa dak-dak hurr.tv tentang apa sahaja perkara. Dengan harapan mereka dapat mencuit hati dan minda korang. Ah gitew!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Bila Lelaki First Time Stylekan Rambut Perempuan | Barang For U 2 See

Ep 59 // 5 Oct 2020

Durian Chocolate????? Sedap Ke? | Barang For U 2 See

Ep 58 // 28 Sep 2020

What’s In The Box Challenge | Barang For U 2 See

Ep 57 // 21 Sep 2020

K-Poppers

Nak jadi yang pertama tahu berita tentang bintang K-Pop kesayangan anda?

Dapatkan berita terkini mengenai artis-artis dari Korea Selatan, dan updates mengenai acara berkaitan industri K-Pop dihoskan oleh juara Bakat Ohsem Malaysia 2017, Aqeesh Aleeya, khas buat anda, K-Poppers!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

5 Sebab Untuk Benci BTS & BLACKPINK (Reaction) | K-Poppers

Ep 105 // 27 Oct 2020

Cara Menjadi K-Pop Idol | K-Poppers

Ep 104 // 21 Oct 2020

BLACKPINK “Lovesick Girls” Cover | K-Poppers

Ep 103 // 14 Oct 2020

LimaLeTop!

hurr.tv mempersembahkan.. LimaLeTop! Apa itu LimaLeTop? Setiap minggu kami akan kumpulkan 5 bahan terLeTop yang viral di dada-dada media sosial! Dari muzik, wayang, video viral, topik berkaitan gaya hidup, kecantikan, cinta, persahabatan dan macam-macam topik lah senang cerita! Bersama hos yang letop, Ain Edruce yang akan berborak mengupas lebih lanjut tentang apa sahaja fenomena trending!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Korang Netizen Toksik? Ain Edruce Ft. Bibi Qairina | LimaLeTop!

Ep 144 // 29 Oct 2020

Ada Cara Untuk Pujuk Ismail Izzani? | LimaLeTop!

Ep 143 // 22 Oct 2020

4 Dara Challenge Feat. Fierafendi | LimaLeTop!

Ep 142 // 15 Oct 2020

WTF?!

Suka dengar orang membawang pasal topik dan isu-isu terkini? yEsSss?! Maka WTF?! diformulasikan khas untuk anda! WTF?! (What The Fact?!) adalah sebuah rancangan sembang panjang tentang apa saja topik yang tengah panas, trending, relevan di hati masyarakat Malaysia hari ini. Menampilkan barisan mak cik dan pak cik bawang in-house yang berpengalaman dalam menyajikan input-input segar tentang isu-isu terkini berdasarkan pendapat mereka sendiri untuk makanan minda anda!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Surat Untuk EX | WTF?!

Ep 24 // 27 Apr 2020

REACT: Dilema Cinta MCO | WTF?!

Ep 23 // 20 Apr 2020

REACTION Dendam Cinta Arissa EP1 | WTF?!

Ep 22 // 30 Mar 2020

Makan Apa?

Satu soalan yang boleh buat korang fail kalau korang kena jawab dalam exam, iaitu nak makan apa? Sebab kami sangat memahami betapa susahnya nak jawab soalan "Nak makan apa?" tu, we got your back! Kami akan memaparkan menu makanan-makanan yang tengah viral lagi terkini, tempat-tempat makan sedap lagi best, kafe hipster ke, warung tepi jalan ke, restoran lima bintang ke, kedai kuih makcik depan rumah nenek korang ke.. Mana-mana lah! Supaya korang boleh pilih dan fikir nak MAKAN APA dengan aman dan tenteram!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Mak Cik K-Pop Review Hanz Kchix Korean Chicken | Makan Apa?

Ep 66 // 28 Jun 2020

Mak Cik K-Pop Review Makanan Mexico! | Makan Apa?

Ep 65 // 22 Jun 2020

PASTA POWER! Terliur Tengok Cajun Chicken Pasta Ni | Makan Apa?

Ep 64 // 23 May 2020

Rangkuman tentang segala acara, program, festival, pelancaran tentang hiburan atau gaya hidup terkini yang berlaku in and out KL!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Sidang Media Single Terbaru Ismail Izzani ‘Ada Cara’ | In & Out KL

Ep 121 // 7 Oct 2020

Interpretasi ‘Culture Club’ Syomirizwa | In & Out KL

Ep 120 // 16 Mar 2020

Rekaan Gaun Bespoke Justin Yap | In & Out KL

Ep 119 // 29 Feb 2020

Instafamous Battle 3.0 bersiaran untuk pertama kalinya untuk tahun 2019. Bersama barisan manusia-manusia famous di Instagram, juga disebut sebagai Instafamous yang akan berentap sesama sendiri dalam pelbagai jenis cabaran maha gila dalam setiap episod. Diadili oleh para pengadil yang arif lagi berpengalaman Bella Zahir dan Zaidi Aziz!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

@sharifahrose_ vs. @nurinafiqaaah | Instafamous Battle 3.0

Ep 10 // 11 Sep 2019

@sherylshazwanie vs. @wanikayrie | Instafamous Battle 3.0

Ep 9 // 5 Sep 2019

@bellakhann vs. @norreenjelah | Instafamous Battle 3.0

Ep 8 // 28 Aug 2019

Buat yang rindu nak tengok gelagat luar biasa para instafamous kesayangan bertarung antara satu sama lain dalam sebuah game show online yang bukan biasa-biasa, Instafamous Battle KEMBALI dengan Instafamous Battle 2.0! Konsep baru, set baru, game baru dan OF COURSE INSTAFAMOUS baru-baru belaka!

Bersama Hazeman Huzir & Shalma Ainaa sebagai hos anda yang bakal menggamitkan keadaan dengan gelak tawa puaka mereka yang akan melekat dalam kepala korang! LIVE, mulai 1 OGOS 2018, 8:30pm! Hanya di hurr.tv!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Instafamous Battle 2.0 | @adzrinamrddin vs. @sissyimann

Ep 9 // 26 Sep 2018

Instafamous Battle 2.0 | @hezhazmi vs. @zaim.ajmal

Ep 8 // 19 Sep 2018

Instafamous Battle 2.0 | @iqbalbaqiiqnada vs. @aniq._official

Ep 7 // 12 Sep 2018

Muzik Jam kembali untuk musim ke-2! MASIH bersiaran secara online di hurr.tv pastinya, MASIH bersiaran secara LIVE, dan MASIH menerima undian peminat!

TAPI, kita ada HOS baharu, ada game baharu , ada penyanyi + YouTuber baharu dan giveaway phone, semuanya serba baharu! Mulai 3 Oktober 2018, bersama Jaa Suzuran, saksikan Muzik Jam Musim ke-2 secara LIVE, setiap RABU, mulai 8:30 malam di laman web hurr.tv!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Muzik Jam CNY Special | Kucaimars vs. Hao Ren

Ep 13 // 30 Jan 2019

Muzik Jam Musim Ke-2 Final | KUCAI-YANG-Menang Muzik Jam Musim Ke-2

Ep 12 // 19 Dec 2018

Muzik Jam Musim Ke-2 | Erissa vs. Usop vs. Alyssa Dezek

Ep 11 // 12 Dec 2018

Apa yang ada dalam fikiran korang bila sebut tentang Muzik Jam? Adakah muzik tersebut terkandas dalam kesesakan trafik? Oh tidak! Muzik Jam adalah sebuah rancangan LIVE yang dihoskan oleh dua penyanyi lelaki kesayangan anda, Ismail Izzani dan Naim Daniel!
Setiap minggu, dua orang YouTuber akan dijemput ke studio Muzik Jam untuk jamming bersama Mael dan Naim berdasarkan tema lagu yang akan ditetapkan, dan tugas korang adalah, UNDI YOUTUBER PILIHAN KORANG!
YouTuber yang memperoleh undian tertinggi akan bersaing dalam episod akan datang bersama YouTuber jemputan baharu!
Saksikan Muzik Jam secara LIVE, setiap RABU, mulai 8:30 malam di laman web hurr.tv!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Muzik Jam Edisi Raya | Ismail Izzani & Naim Daniel Revealed Gambar Childhood?!? Alolol Cutenyaaa!!!

15 Jun 2018

Muzik Jam | Fieya Julia vs. Maisarah Ukelele vs. Sheryl Shazwanie

13 Jun 2018

Muzik Jam | Fieya Julia vs. Maisarah Ukelele

6 Jun 2018

5 Sebab Kenapa Korang Kena Shopping Raya Secara Online Masa Bulan Ramadan!

1- Tak perlu beratur panjang bila nak bayar.
2- Tak perlu bersesak cari kedai/parking dan sebagainya.
3- Tak penat berjalan ke sana sini.
4- Tak perlu bersiap nak keluar rumah, sambil-sambil tengok TV pun dah boleh kaut dua, tiga baju raya kan?! EH!
5- Sebab ada Nak Beli Ramadan Special LIVE bersama Nisha Ezzati setiap hari Isnin dan Jumaat @ 1:00 tengahari, stay tuned!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Nak Beli Ramadan Special | Episod 5

Ep 5 // 31 May 2019

Nak Beli Ramadan Special | Episod 4

Ep 4 // 28 May 2019

Nak Beli Ramadan Special | Episod 3

Ep 3 // 24 May 2019

Rebutlah peluang untuk membeli barangan pre loved yang bukan bishe-bishe dari instafamous dan selebriti! Setiap minggu, bersama hos Nak Beli 2.0, Nana Al Haleq dan Nisha Ezzati, pelbagai barangan pre loved akan kami let go dan korang boleh dapatkan barangan tersebut secara online melalui laman web Beli @ hurr!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Tips Berkesan Sarancak Impress Bakal Mak Mertua Di Pagi Raya | Nak Beli 2.0

Ep 10 // 15 May 2019

Perlu Ke Pakai Matchy-Matchy Dengan BF?! | Nak Beli 2.0

Ep 9 // 7 May 2019

“Baby Sayang? YUCKS” – Sharifah Rose 😹 | Nak Beli 2.0

Ep 8 // 2 May 2019

Bila buka Instagram, tengok instafamous dress-up mesti on-point belaka kan? Itu baru tengok diorang dress-up, belum tengok koleksi barang-barang lain yang diorang ada. Macam gajet, barang make-up, kasut, handbag, aksesori....

Mesti terliur je tengok, rasa nak beli benda tu semua! Macam mana kalau kitorang kata korang boleh dapat apa yang instafamous ni pakai?

Gigit jari lah kawan-kawan korang bila diorang dapat tau! Dalam rancangan 'NAK BELI', rebutlah peluang untuk membeli barangan Preloved kepunyaan instafamous favourite korang! Sebab its one of a kind je gais! Setiap minggu, kami akan tampilkan pelbagai barangan pre-loved kepunyaan instafamous dan korang boleh dapatkan barangan tersebut secara online melalui laman web Beli @ hurr!

Pre-loved ONz Hanya Untuk Anda!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Nak Beli Pre-loved Farisha Irish?

8 Jun 2018

Nak Beli Pre-loved Rose Nicotine?

1 Jun 2018

Nak Beli Pre-loved Ssab.Breenaa?

25 May 2018

The most prestigious beauty competition is back for its 2019 season. 18 beautiful young ladies from all across the country are in the running for the coveted title of Miss Universe Malaysia. Who will be the next Malaysian beauty icon that will have the chance of a lifetime to represent Malaysia in the international stage? This is the search for The Next Miss Universe Malaysia 2019.

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

UNIQLO MY x Miss Universe Malaysia 2019

29 Aug 2019

Upholding Malaysian Hospitality | The Next Miss Universe Malaysia 2019 x Pageant Week

Ep 10 // 10 May 2019

Let’s Play Dress Up | The Next Miss Universe Malaysia 2019 x Pageant Week

Ep 9 // 5 May 2019

Apa yang dimaksudkan dengan makeup special effect? Usually, we would see the basics and regular makeup tutorial on social media right? Seperti cara nak lukis kening, cara apply eyeshadow, cara nak contour muka, cara apply highlighter dan pelbagai jenis look untuk beginners hingga pro.

Tapi berbeza untuk special makeup effect! Kalau regular makeup buat kita tampil cantik tapi dengan skil solekan special effect yang betul, korang boleh create pelbagai jenis special effect makeup look to transform yourself to look SYANTEK, and the possibilities are endless!

Bersama Flackitsman dan Puteri Yatie dalam Syantek, korang akan belajar cara nak transform your face dengan pelbagai quick tutorial! ENJOY!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

#Syantek I Cleopatra Inspired Makeup Transformation [Quick Tutorial]

Ep 10 // 8 Jan 2019

#Syantek I Mermaid Inspired Makeup Transformation [Quick Tutorial]

Ep 9 // 1 Jan 2019

#Syantek I Barbie Inspired Makeup Transformation [Quick Tutorial]

Ep 8 // 25 Dec 2018

Perempuan suka lelaki kaya? Pasangan takde dara lepas kahwin? Isteri kena tanggung suami? Kerenah mak mertua? Topik-topik yang taboo tapi hakikatnya dialami oleh sesiapa antara kita, bakal didedah dan dibawangkan oleh Sarancak bersama tetamu jemputan dalam It's Hurr Show! #hurrpanas

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Cabaran Sebelum Berbuka Puasa dengan Harris & Safwan | Hurr Raya Sama-Sama

2 Jun 2019

It’s Hurr Show | Anak Luar Nikah

Ep 8 // 22 Mar 2019

It’s Hurr Show | Penderaan Mental Dan Fizikal Oleh Pasangan

Ep 7 // 14 Mar 2019

Sebuah rancangan “gaduh manja” antara lelaki dan perempuan dengan pelbagai never ending debate tentang isu cinta yang pasti buat korang 'triggered'! Sebagai contoh, antara lelaki dan perempuan, siapa lebih kuat cemburu?

HA JAWAB! kita berdebat together-gether dalam TOXICINTA, bersama Doktor Cinta terunggul di alam semesta, Adriana Adnan dan barisan selebriti online popular Naim Daniel, Alif Teega, Aisyah Hijanah, Sean LJE, Siti Awe, Bungaisme, Farisha Iris dan Safwan Nazri.

#TOXICINTA - Setiap Jumaat, 9:30 malam.

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Perempuan ❤ Bad Boy, Lelaki ❤ Good Girl.. Betul Ke? 🤔 | ToxiCinta

Ep 4 // 31 May 2019

Siapa Selalu Mintak Maaf Dulu Walaupun Tak Salah? | ToxiCinta

Ep 3 // 24 May 2019

Siapa Lebih Mudah Jatuh Cinta Dengan Stranger? | ToxiCinta

Ep 2 // 17 May 2019

"Lihatlah diriku tak selemah dulu, lihat ku disini tak penting dirimu."

Kenali pemilik suara lunak di sebalik lagu Lihatlah secara LIVE yang juga akan menampilkan tetamu istimewa dalam setiap episod, dalam LIHATLAH Live Show! Setiap Selasa, 5 petang hanya di hurr.tv!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Lihatlah LIVE Bersama Yazmin Aziz | Risa

Ep 2 // 26 Mar 2019

Lihatlah LIVE Bersama Yazmin Aziz | Vince Chong

Ep 1 // 19 Mar 2019

Menurut Wikipedia.com, Komik adalah sejenis seni visual yang menggabungkan lukisan dan tulisan untuk menyampaikan cerita. Di hurr.tv para penggemar komik bakal disajikan dengan berita terkini mengenai apa sahaja update terbaharu dalam dunia komik yang anda WAJIB TAHU sebagai seorang kaki <3 Komiks!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

<3 Komiks | Jom Layan Cosplay Disney

Ep 10 // 11 Jun 2018

<3 Komiks | Cute-nya Cosplayer Berhijab Dari Malaysia

Ep 9 // 5 Jun 2018

<3 Komiks | Zachary Levi adalah Shazam!

Ep 8 // 28 May 2018

Nak duit raya? JOIN DO-IT RAYA! Macam mana caranya nak dapat duit raya kalau join DO-IT RAYA ni sebenarnya? Bersama Haze, kita akan jumpa korang semua menerusi beberapa siri lawatan ke bazar Ramadan. Dekat sana, korang boleh join dan buat beberapa challenge DO-IT RAYA yang melayakkan korang untuk dapat duit raya sehingga RM100*! Challenge asye-asye jeee, puasa kan. Lokasi DO-IT RAYA akan bertukar setiap minggu, so korang boleh cadangkan bazar Ramadan mana yang korang nak kitorang datang!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Do-It Raya | Say Aaaaaaahhh…Bila Abang Last Tu Menyanyi…Pergh!

Ep 4 // 9 Jun 2018

Do-It Raya I Lajunya Abang Lariii… Nak Ke Mana Tuuu?

Ep 3 // 3 Jun 2018

Do-It Raya | Bergelek Sakan kat Bazaar Shah Alam

Ep 2 // 26 May 2018

Sekali-sekala kayuh basikal dari KL pergi Langkawi apa ada hal kan?
Idea berkayuh sampai Langkawi tu memang baek, tapi dalam rancangan ‘Jejak Terer’, dua pengacaranya, Myo Oh Chentaku dan Zahir Zainuddin bukan sekadar kayuh basikal suka-suka je! Mereka telah diberi cabaran untuk berkayuh sejauh 500km selama lima hari tanpa wang, melainkan bekalan makanan yang terhad dan handphone je!
Mereka akan berkongsi pengalaman sepanjang perjalanan mereka yang bakal menyaksikan mereka bergantung pada kecerdasan, kepintaran dan keprihatinan rakyat Malaysia yang akan menjadikan pengalaman mereka lebih bermakna.

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Get up close and personal dengan juara pertama rancangan realiti bakat dalam talian, Bakat Ohsem Malaysia, Aqeesh Aleeya! Aqeesh akan bawa anda melalui rutin harian kehidupannya dari aktiviti harian di rumah dan sekolah, apa perasaan menang RM100,000 dan sebuah kereta walaupun baru berumur 13 tahun ketika itu! Sebagai seorang penyanyi, Aqeesh turut ditemukan bersama artis-artis hebat Malaysia dan berpeluang untuk berduet secara akustik bersama Tomok dan Khai Bahar!

Paling menarik, Aqeesh akan membawa anda menyaksikan kolaborasi beliau bersama seorang penerbit lagu popular Malaysia, iaitu DJ Fuzz dan penulis lirik Hez Hazmi. Bakal muncul dengan single pertamanya pada Mei ini, lagu yang bakal dinyanyikan Aqeesh adalah berunsurkan pop dance dan anda bakal menyaksikan klip khas pembikinan muzik video single pertamanya secara eksklusif!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Debaran Aqeesh Record Single

Ep 5 // 22 Jun 2018

Aqeesh Jumpa Tomok!

Ep 4 // 16 Jun 2018

Aqeesh Jumpa Khai Bahar!

Ep 3 // 8 Jun 2018

Di zaman serba canggih ni, nak dapatkan inspirasi fesyen tak susah macam zaman dulu kala! Scroll je Instagram, pelbagai lambakan foto OOTD yang kita boleh jadikan sebagai inspirasi.

Sebut saja gaya streetwear, boho chic, vintaj, you name it! Fesyen.Insta akan bawakan OOTD fesyen trendy paling win kepada anda semua directly from the source, dari pelbagai jenama terkemuka tanah air!

Menerusi program ini, anda berpeluang untuk mendapatkan setiap gaya yang diperagakan secara online di Nak Beli dengan pelbagai koleksi yang pastinya menepati citarasa anda!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Carlo Rino Belanja Hawa Rizwana?! | Fesyen.Insta

Ep 13 // 2 Mar 2020

Unboxing Carlo Rino Special Gift Box (Best Reward Ever!) | Fesyen.Insta

Ep 12 // 25 Feb 2020

Diskaun 70% Beg & Kasut Carlo Rino?! | Fesyen.Insta

Ep 11 // 24 Dec 2019

Sebuah talk show terkini di hurr.tv yang membawakan para tetamu terdiri daripada artis-artis yang kewl, hensem, cantik, helok, berbakat, ... (Sila sambung ayat berikut dalam kepala korang.) Yang penting, sesi borak bersama tetamu akan disulami dengan pelbagai jenis interaksi yang belum pernah dibuat orang, antaranya, usha HENPON RETIS dan sesi akustik bersama hos.

Inilah Borakustik, dihoskan oleh Zack Merican! Saksikan setiap Jumaat, 8:30 malam hanya di hurr.tv!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

BORAKUSTIK | Bongkar! Kenapa Daiyan Trisha Tak Jadi Kahwin?!?

Ep 8 // 31 Aug 2018

BORAKUSTIK | Hez Hazmi Masih Tak Move On Dah Kenapa?!?

Ep 7 // 24 Aug 2018

BORAKUSTIK | Ewal Prefer Gadis Kota Berbanding Gadis Kampung?

Ep 6 // 17 Aug 2018

Mesti semua tengah demam Piala Dunia kan? Geng Bola ada ubatnya! Kami di sini untuk memuaskan nafsu bola anda! Dapatkan berita terkini tentang bola dari seluruh dunia di sini!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Geng Bola | Final Paling Gempak: Perancis Vs Croatia

Ep 8 // 17 Jul 2018

Geng Bola | Juara yang Tersingkir

Ep 7 // 13 Jul 2018

Geng Bola | Separuh Akhir : Kekebalan 4 Negara!

Ep 6 // 10 Jul 2018

Bila tiba masa nak berpuasa dan beraya, tak sah kalau tak riuh! Maklumlah setahun sekali je kan? Bersama beberapa personaliti media sosial dan selebriti,  sketsa komedi pendek Riuh Puasa Raya akan membawa korang semua mendalami maksud sebenar berpuasa dan berhari raya, without being too serious....!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Riuh Puasa Raya | First Time Beraya Sebagai Suami Isteri

Ep 4 // 24 Jun 2018

Riuh Puasa Raya | Raya Dulu VS Raya Sekarang

Ep 3 // 17 Jun 2018

Riuh Puasa Raya | #Done Segala Benda

Ep 2 // 10 Jun 2018

You want it? KITA BAGI! Instafamous Takeover 2.0 kembali di kaca handphone korang bersama cabaran-cabaran maha pelik di mana keputusan pilihan cabaran semuanya jatuh di tangan korang bersama barisan Instafamous di Malaysia yang fresh untuk tontonan korang semua. ON X ON gais Instafamous Takeover 2.0? CONFIRM ONS!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Instafamous Takeover 2.0 x Syafiq Farhain

Ep 8 // 19 Jan 2019

Instafamous Takeover 2.0 x Kucaimars

Ep 7 // 12 Jan 2019

Instafamous Takeover 2.0 x Cupcake Aisyah

Ep 6 // 5 Jan 2019

Cuba bayangkan kalau semua keputusan yang kita buat dalam beberapa jam ditentukan oleh orang lain! Hanya di hurr.tv, korang diberi peluang untuk tentukan perjalanan kehidupan Instafamous dalam masa satu hari, SECARA LIVE melalui undian poll di Instagram story gais! Dari pilih nak pakai baju apa, nak keluar pergi mana, keluar naik apa, makan apa, lepak mana.. serious ah?! ON X ON GAIS?

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Instafamous Takeover x Andi Bernadee

Ep 9 // 2 Sep 2018

Instafamous Takeover x Ain Edruce

Ep 8 // 12 May 2018

Instafamous Takeover x Tasnim Shah

Ep 7 // 5 May 2018

Boys and girls, give it up to... NASTY ROCK CREW! Terdiri dari 5 orang ahli kumpulan, mereka merupakan naib johan dalam program Bakat Ohsem Malaysia 2017.Amirul, Firdaus, Shazmir, Syafiq, dan Alfi, masing-masing punya rutin yang sama iaitu eat, sleep, dance, repeat, dan kami percaya masa lapang mereka diisi dengan all things dance!So gais, watch them whip to the dopest songs dalam NRC Dance Cover!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Nak Ke Tak Nak | Nasty Rock Crew Dance Cover

Ep 6 // 21 Apr 2018

Teen Titans | Nasty Rock Crew Dance Cover

Ep 5 // 14 Apr 2018

God’s Plan by Drake | Nasty Rock Crew Dance Cover

Ep 4 // 7 Apr 2018

Pernah tengok para Personaliti Media Sosial atau influencer seperti FaizDickie, Ucoppp, Dr. Say Shazril, Zukieee dan ramai lagi bersaing antara satu sama lain dalam sebuah game show bersama pelajar-pelajar universiti? BELUM?!

Saksikannya dalam Jom Cabar!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Jom Cabar | Sharifah Rose vs ItsRoseNicotine Buat Hal Di UPM!

Ep 7 // 8 Feb 2019

Jom Cabar | Jaa Suzuran & Naim Daniel Tercabar di UNITEN!

Ep 6 // 1 Feb 2019

Zukieeee dan Ucopppp: Ultimate Lawak Tak Bagi ‘Can’ Kat UNISEL

Ep 5 // 11 May 2018

Kereta + Influencer boleh 'go' ke? Selalunya influencer ni kita tengok kat media sosial je kan. Macam mana pulak kalau influencer yang handle kereta? Modify kereta? Nak tau boleh 'go' ke tak influencer kesayangan korang handle kereta? Dan sebenarnya korang boleh memiliki kereta yang dah di-modified hasil sentuhan influencer ni. Fuyooo! Nak tau macam mana? Kami akan update nanti. So, stay tuned di hurr.tv!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

#CARGOALS 2.0 | Ain Edruce Tukar Myvi Jadi “Ain Panther?”

Ep 2 // 3 Dec 2018

#CARGOALS 2.0 I Myvi Captain Jaa by Jaa Suzuran

Ep 1 // 2 Jun 2018

#CARGOALS | Myvi by Syafx

Ep 4 // 23 Feb 2018

Setelah berhibur gelak tawa sama instafamous, kita beralih ke #SAPOTLOKAL, membawa anda mengenali pelbagai jenama dan servis terbaek di antara yang terbaek dari seluruh pelusuk tanah air tercinta, yang konfem-konfem tulen dan asli, made in MALAYSIA! Kamon gais, let's #SAPOTLOKAL!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

#SAPOTLOKAL | Kazza Network

Ep 17 // 22 May 2018

#SAPOTLOKAL | DEEZ VENTURES

Ep 16 // 15 May 2018

#SAPOTLOKAL | MEM Watches

Ep 15 // 8 May 2018

Walaupun siri ni dinamakan #TakAjak, izinkan Zack Merican ajak korang join dia mengembara keliling Malaysia dan.. living his life to the fullest! Pastinya bikin korang fikir, "Banyaknyaaaa tempat-tempat best kat Malaysia ni sebenarnya!" Jangan kata kitorang Tak Ajak, terima kasih AirAsiaGo!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

#takajak ke na na na na na Ganu kita?

Ep 8 // 24 Feb 2018

Pasaipa pi Loqstaq #takajak?

Ep 7 // 10 Feb 2018

#takajak makan patin tempoyak ke?

Ep 6 // 27 Jan 2018

We've got something you've never seen before, it's VAV in Malaysia! From a day of thrills and fun in Sunway Lagoon to a day with their fans, stay tuned to watch their full adventure in Kuala Lumpur, Malaysia!VAV = Very Awesome Voice! VAV adalah sebuah boy band berasal dari Korea Selatan yang ditubuhkan oleh A Team Entertainment (pernah dikenali sebagai AQ Entertainment) di Seoul, South Korea. Terdiri daripada 7 orang ahli kumpulan, VAV memulakan debut mereka pada 31 Oktober 2015 dengan menghasilkan album mini, Under The Moonlight.

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

VAV in Malaysia | Episode 3

Ep 3 // 15 Jan 2018

VAV in Malaysia | Episode 2

Ep 2 // 8 Jan 2018

VAV in Malaysia | Episode 1

Ep 1 // 1 Jan 2018

Follow behind-the-scenes of the Top 18 Finalists vying to become the next Miss Universe Malaysia. As they flourish with confidence while transforming themselves to role models. The stage is set, together we discover who will be crowned as the Miss Universe Malaysia 2018 and proudly represent our country on the international stage.

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

A New Queen Is Crowned! | As Seen On DIVA & E!

Ep 28 // 3 Jun 2018

Style & Smile | As Seen On DIVA & E!

Ep 27 // 27 May 2018

Picture Perfect | As Seen On DIVA & E!

Ep 26 // 20 May 2018

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=50JhuFOAWIw[/embedyt]

AIF-Winner-WebsiteBanner

Sempena ulang tahun hurr.tv yang pertama, hurr.tv mempersembahkan Anugerah Instafamous! Malam yang didedikasikan khas buat para influencers yang telah mencetuskan impak luar biasa dalam industri media sosial Malaysia.

Malam bertemakan Stylish Denim itu telah menyaksikan sebanyak 9 kategori dipertandingkan buat para influencers dan juga 8 kategori dipertandingkan buat para selebriti!

Terima kasih kepada para penaja yang telah bersama menjayakan malam Anugerah Instafamous!

Rakan Kolaborasi: GetCraft
Penaja Utama: @mucaskin dan @ytlhotels
Penaja Bersama:
@airasiabig
@lorealpro
@smartinternational
@threadandlilies
@kindkones
@bubblegumwax_
@lifeproofasia
@OtterBoxAsia
, Symohonet, dan MY E.G. Services Berhad!

Anugerah-anugerah yang telah dipertandingkan dan para pemenang:
Anugerah Instafamous Paling Ohsem: Aisyah Razip - @cupcake_aisyah
Anugerah Instafamous Paling Chantek: Nur Ameera Khan - @littlemisskhan
Anugerah Instafamous Paling Bro: Isyraf Danish - @syafx
Anugerah Instafamous Paling On-Point: ASYALLIEE - @asyalliee
Anugerah Instafamous Paling Stylo: Johanis Sani - @j0.ms
Anugerah Instafamous Paling LOL: Faiz Roslan - @thefaizroslan
Anugerah Instafamous Paling Layan: Ismail Izzani - @ismailizzani_
Anugerah Instafamous Cas Sihat: Hafiz Mahamad - @hafizmahamad
Anugerah Instafamous Paling Kaaching: Ameerul Afiq - @kingafiqq
Anugerah Instafamous Inspirasi: Vivy Yusof - @vivyyusof!
Anugerah Instafamous Fenomena: Alvin Chong - @alvinchong123
Anugerah Instafamous Versatil: Elfira Loy - @elfiraloy
Anugerah Instafamous Adiwira: Syafiq Kyle - @syafiqkylez
Anugerah Instafamous Idola #mudahterhibur: Zizan Razak - @zizanrazak869
Anugerah Instafamous Unggul: Neelofa - @neelofa

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

BOM Tahniah -Website Banner

[wise-chat channel="chatroom-bom"]
[embedyt]https://www.youtube.com/playlist?list=PLnmdIC1smvTEcgIk7Q3jUbZgjRdZPvZy7&layout=gallery[/embedyt]
Peringkat akhir Bakat Ohsem Malaysia telah berlangsung pada 23 Disember 2017, Malaysia telah menyaksikan juara pertama Bakat Ohsem Malaysia diumumkan pada malam tersebut, Aqeesh Aleeya (Penyanyi)! Tempat kedua, Nasty Rock Crew, (Penari bebas) yang terdiri daripada lima ahli manakala tempat ketiga milik Yazmin Aziz (Penyanyi).

Penaja Utama MyMotor
Penaja Fesyen Fashion Valet

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Ni nak habaq sikit kat bro-bro luar sana. Korang kalau dapat challenge, korang blah ke atau face it? Tak macho la kalau korang blah, kan? ‘Bro Cuba’ di hurr.tv akan challenge artis lelaki kesayangan dan kegemaran korang untuk melihat sendiri kemampuan mereka untuk menerima dan menyelesaikan cabaran yang diberikan. Siapakah yang kena menari ballet? Yang mana #adabran untuk terjun dari ketinggian 10 meter? Sanggup ke bro-bro ni terima cabaran khas disediakan hurr.tv ni? Stay tuned guys!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Zahir Cuba Jadi Pandelela?

20 Oct 2017

Zack Merican Takde Bulu Dah!

6 Oct 2017

Kyopropaganda Dicabar Menari Tiang!

29 Sep 2017

Mereka ada ratusan ribu followers! “INSTAFAMOUS” akan terjah Instagrammers kegemaran anda bagi melihat sendiri kehidupan mereka di sebalik skrin telefon dan ribuan likes yang diterima. Nak tahu makanan jenis apa yang mereka suka? Apa tips fesyen, cantik atau sado diorang? Apa rutin harian mereka? Dan macam-macam lagilah soalan. Saksikan show INSTAFAMOUS ini hanya di hurr.tv.

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Menggeram dengan Si Comel Princess Aaisyah

Ep 13 // 27 Sep 2017

Cuba Teka Apa Tu… Tasnim Shah?

Ep 12 // 20 Sep 2017

Would You Rather…? Cer Jawab Nisha Ezzati

Ep 11 // 13 Sep 2017

Definisi cantik kini lagi chantek di hurr.tv!Program baharu “Chantek” ini dihoskan YouTuber popular, Aisha Liyana yang akan berkongsi tips kechantekannya bersama anda. Apa beza makeup murah dan mahal? Yang murah tak semestinya buruk kalau anda kenali cara makeup untuk muka anda. Kotak makeup misteri akan melihat produk yang dipilih secara rambang untuk review oleh Aisha. Untuk cara make up ala Korea ke, atau cara make up simple tapi cantik, Aisha confirm boleh rekomen barang makeup yang perfect untuk bajet ‘ciput’ anda. So girls, get ready with your makeup brush dan mascara coz Aisha is going to make you super Chantek!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Chantek: Unboxing Peek-A-Box Edisi May 2018

Ep 14 // 26 Jun 2018

Chantek: Unboxing Peek-A-Box Edisi April 2018

Ep 13 // 24 Apr 2018

Chantek: Unboxing Peek-A-Box | How to Love Yourself with ItsJustHanaa

Ep 12 // 27 Feb 2018

Saksikan pelakon terkenal, Elfira Loy berkongsi beberapa idea dan tips untuk korang bergaya di hari Raya dengan kerjasama Fashion Valet. Dalam #elfiranakraya, Elfira akan tunjuk tutorial cara nak pakai tudung, nak make-up, how to mix and match your #ootd sampailah macam mana nak pilih the right accessories to complete your Raya look!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Tips Memilih Aksesori Elfira

Ep 5 // 21 Jun 2017

Elfira’s Tudung Tutorial

Ep 4 // 19 Jun 2017

Mari Mix & Match!

Ep 3 // 16 Jun 2017

'Showreal' adalah sebuah siri realiti yang dicipta khas untuk peminat-peminat selebriti tempatan. Siri pertama 'Showreal' adalah #followlofa - yang memberi peluang kepada kita untuk menjejak kaki masuk ke dalam dunia selebriti Malaysia yang amat popular, Noor Neelofa Mohd Noor, atau lebih dikenali umum sebagai Neelofa.

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Mengacara Anugerah MeleTOP!

Ep 6 // 31 May 2017

Bersama Friends & Family Lofa

Ep 5 // 24 May 2017

Santai Saje

Ep 4 // 17 May 2017

Kurang dari 10 minit, DIY akan menjadikan anda seorang yang kreatif! Ehhh….camne tu? Cekidaut aksi-aksi Nazim Othman menunjukkan cara bagaimana bahan terpakai di sekeliling anda boleh transform jadi benda baru yang unik dan cool! Macam best je kan? So, do-it-yourself di DIY la!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Organiser Perkakas Dapur

Ep 12 // 20 Apr 2017

Seluar Jeans Lama, Lahirnya Ciptaan Baru!

Ep 11 // 13 Apr 2017

Rak Kasut Mesra Alam

Ep 10 // 6 Apr 2017

Follow the journey of the Top 18 Finalists as they go through Orientation Week, Checkpoint Week & Pageant Week, challenging themselves and refining their skills, to take on the coveted title of the next Ms.Universe Malaysia.

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Finale

Ep 50 // 10 May 2017

Comfortable In Your Own Skin

Ep 49 // 3 May 2017

Hoop, Pole Or Silk?

Ep 48 // 26 Apr 2017

No time to make a good meal that looks great? On Eat Me Now!, we present a series of simple yet yummy recipes that will make you look like a pro in the kitchen in no time. These step-by-step video tutorials will get you from cooking up a feast to eating it (now)!Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

A Terrific Threesome For Tea

Ep 12 // 24 Feb 2017

Milomisu

Ep 11 // 17 Feb 2017

Cheeky Cha Cha Cheesecake

Ep 10 // 10 Feb 2017

X-OFF Challenge is a fitness competition that pushes the boundaries for all Crossfit enthusiasts. Hosted by Mark O'dea, the competition sees two professional Crossfit coaches train both male and female participants to tackle various physical challenges.

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

X-OFF Challenge EP 8 | Finals

Ep 8 // 30 Sep 2016

X-OFF Challenge EP 7

Ep 7 // 23 Sep 2016

X-OFF Challenge EP 6

Ep 6 // 16 Sep 2016

Miss Universe Malaysia 2016 Kiran Jassal takes us along as she goes on her year-long journey to live her role as a beauty queen, Malaysia's sweetheart and the nation's own ambassador.

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Airasia #GirlsCanDoAnything

Ep 40 // 24 Jan 2017

To The Philippines She Goes

Ep 40 // 17 Jan 2017

National Costume Press Conference

Ep 39 // 10 Jan 2017

She’s a girl with goals and dreams, a girl who never stops running the race. She is Sammy, your Miss Universe Malaysia 2017. Follow her journey in this all new series!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

For The Love of Makeup

Ep 5 // 25 Jul 2017

Sammy’s Pet Story

Ep 4 // 11 Jul 2017

Fitness & Diet

Ep 3 // 28 Jun 2017

Looking back on the 54-year journey of Miss Universe Malaysia, former queens return to share a collective of stories that has led the pageant to its glory today. Fast forward to 2016, join us on the road to Miss Universe Malaysia 2017 and experience the journey on which queens are made.

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Road To Miss Universe Malaysia 2017 | EP 9

Ep 9 // 24 Aug 2016

KL Auditions

Ep 8 // 17 Aug 2016

Johor Auditions

Ep 7 // 10 Aug 2016

Featuring KL's front-running fashion leaders and style gurus, Style It Right will be exactly what you need to up your style. A one-stop show that offers end-to-end style tips from what to wear to where to buy it, you'll never have to worry about wardrobe malfunctions again.

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Featuring Deborah Henry

Ep 7 // 28 Jul 2016

Featuring Tengku Chanela Jamidah

Ep 6 // 21 Jul 2016

Featuring Sazzy Falak

Ep 5 // 14 Jul 2016

Cakap Je is our version of a modern-day talk show. We put the hurr.tv personalities in the hotseat to talk about real and relevant topics revolving around urban lifestyles. For these few good minutes, watch them cakap je!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

#GirlsCanDoAnything

Ep 7 // 18 May 2017

What Works In A Relationship | Featuring Harith Iskandar & Dr.Jezamine Lim

Ep 6 // 8 Sep 2016

Me, My Phone And I | Featuring Serena C & Belinda Chee

Ep 5 // 1 Sep 2016

Miss Universe Malaysia 2016 3rd Runner-Up Swarna Naidu has a voice that matches her stunning looks. On Swarna Jam, the songstress goes on a search that leads her to jam with various local bands and talents!

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

SWARNA JAM EP 11

Ep 11 // 28 Jul 2016

SWARNA JAM EP 10

Ep 10 // 7 Jul 2016

SWARNA JAM EP 9

Ep 9 // 30 Jun 2016

Sejak dari zaman purba lagi, lelaki melalui masalah yang sama - Wanita! Kita tak pernah faham pasal mereka. Tapi, betul ke...susah sangat nak faham? Ketahuilah rahsia lelaki dalam cara memikat hati wanita melalui selera makan dan apakah kata-kata manis yang confirm #win. Saksikan rancangan 'The Bachelor Pad' untuk resipi Aiman yang mudah & cepat! Tak payah nak main judi atau ragu-ragu tentang ni; semua resepi yang diajar gerenti sedap~ Jadilah pro di dapur dan hero di hati setiap wanita!Jika anda ingin tanyakan Aiman soalan mengenai cinta, emel soalan anda kepada contact@hurr.tv

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Mendepani Lingkungan Sosial Si Dia!

Ep 6 // 26 May 2017

Kita ‘Couple’ Ke?

Ep 5 // 19 May 2017

Segalanya Sudah Berakhir…

Ep 4 // 12 May 2017

Soalan cepumas setiap hari: Mana nak makan arini?Chill la. Kitorang kat #MakanMinumKopi got you covered bro. Tak payah sangat nak perah otak fikir mana nak bawa awek pergi dating lain kali. Jom tengok episod baru setiap Isnin, jam 4 petang kat hurr.tv. Kami ada selebriti terkenal yang ingin berkongsi pengalaman mereka bersama anda di lokasi hipster dan insta-worthy.

Subscribe kami untuk hiburan yang urban, relevan dan realiti!

EPISOD TERBAHARU

Makan-makan at Grafa with Nadia Nash

Ep 48 // 10 Jul 2017

Artisan Coffee Bersama Cassidy La Creme

Ep 47 // 3 Jul 2017

Makan-makan di Chicken Up Bersama Bella Nazari

Ep 46 // 26 Jun 2017